Гайка М24х2-6Н

Гайка М24х2-6Н

Гайка М24х2-6Н
ЭО.5126.01.00.002